Photos - Australia2RetourSauveteuse  
(Photo Didier Forray)