Photos - Australia2RetourBondi Beach  
(Photo Didier Forray)